สอนพิเศษIGCSEตามบ้าน

สอนพิเศษIGCSEตามบ้าน

สอนพิเศษIGCSEตามบ้าน IGCSE(The International General Certificate of Secondary Education) แปลเป็นไทยว่า ใบรับรองการศึกษาระดับมัธยมศึกษาซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาที่ยอมรับในระดับสากล ของนักเรียนกลุ่มอายุ 14-16ปี มีการออกข้อสอบจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในประเทศไทยเทียบได้กับการจบของวุฒิ ม.6 จากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งสามารถใช้สำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในหลายสถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล(MUIC) และอัสสัมชัมหาวิทยาลัย (ABAC) และอื่นๆ

 

ครูสอนพิเศษIGCSEที่บ้าน

การสอบ IGCSE
รายวิชาของ IGCSE มีมากกว่า 30วิชา โดยผู้สอบต้องผ่านอย่างน้อย 5วิชา โดยมีวิชาMath(คณิต) และอังกฤษ(English)เป็นวิชาหลักที่ต้องสอบผ่าน และได้เกรดC หรือสูงกว่า เพื่อนำไปยื่นรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ การออกข้อสอบจะออกแบบความถนัดของผู้สอบเป็น Core(อย่างง่าย และ Extended (อย่างยาก) ซึ่งจะมีการวัดระดับแตกต่างกัน ดังนี้
Core(อย่างง่าย ) เกรดจะแบ่งเป็น C, D, E, F, และ G
Extended (อย่างยาก) เกรดจะแบ่งเป็น  A, B, C, D, E, F, และ G
แต่อย่างไรก็ตามการสอบนั้นก็ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยด้วยว่าต้องการใบรับรองของวิชาได้บ้างซึ่งจะเป็นไปตามแต่ละคณะ และมหาวิทยาลัย
การสอบ IGCSE นั้นจะถูกจัดขึ้นโดยโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบอังกฤษส่วน ผู้ที่สนใจแต่ไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติข้างต้น สามารถสอบได้โดยสมัครสอบกับ British Council Thailand ซึ่งใช้แบบทดสอบของ University of Cambridge International Examination (CIE) ในการสอบ

 

เรียนพิเศษIGCSEตัวต่อตัว

รายวิชาที่เปิดในประเทศไทย
1. Accounting (การบัญชี)
2.Additional Mathematics (คณิตศาสตร์เพิ่มเติม)
3.Bangladesh Studies (การศึกษาประเทศบังคลาเทศ)
4.Biology (ชีววิทยา)
5.Business Studies (ธุรกิจศึกษา)
6.Cambridge International Mathematics (คณิตศาสตร์นานาชาติเคมบริดจ์)
7.Chemistry (เคมี)
8.Combined Science (วิทยาศาสตร์รวม)
9.Co-ordinated Sciences (วิทยาศาสตร์ Co-ordinated)
10.Development Studies (ศึกษาการพัฒนา)
11.Economics (เศรษฐศาสตร์)
12.English as a Second Language (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง)
13.Environmental Management (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
14.First Language Arabic (ภาษาอาหรับ)
15.First Language Chinese (ภาษาจีน)
16.First Language Dutch (ภาษาดัตช์)
17.First Language English (ภาษาอังกฤษ)
18.First Language French (ภาษาฝรั่งเศส)
19.First Language German (ภาษาเยอรมัน)
20.First Language Japanese (ภาษาญี่ปุ่น)
21.First Language Korean (ภาษาเกาหลี)
22.First Language Portuguese (ภาษาโปรตุเกส)
23.First Language Russian (ภาษารัสเซีย)
24.First Language Spanish (ภาษาสเปน)
25.First Language Thai (ภาษาไทย)
26.Geography (ภูมิศาสตร์)
27.Hindi as a Second Language (ภาษาฮินดีเป็นภาษาที่สอง)
28.History (ประวัติศาสตร์)
29.Literature (English) (วรรณคดีอังกฤษ)
30.Mathematics (คณิตศาสตร์)
31.Physical Science (วิทยาศาสตร์กายภาพ)
32.Physics (ฟิสิกส์)
33.Religious Studies (ศาสนศึกษา)
34.Sociology (สังคมวิทยา)
35.Travel and Tourism (การท่องเที่ยว)

 

ครูกวดวิชาIGCSEที่บ้าน

ช่วงเวลาในการสอบ IGCSE

หลักสูตร IGCSE มีช่วงเวลาในการจัดสอบปีละ 2 ครั้งคือในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน
และช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ดังตารางต่อไปนี้

 ช่วงเวลาในการสมัครสอบ  พ.ค./มิ.ย  ต.ค./พ.ย.
 ช่วงการสมัครปกติ  ต้นเดือนธันวาคม – มกราคม  ต้นเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม
 ช่วงการสมัครล่าช้า  ต้นเดือนกุมภาพันธ์  ต้นเดือนกันยายน
 รายงานผลคะแนนสอบ  กันยายน  กุมภาพันธ์ ปีถัดไป
 รับ Certificate  ตุลาคม  พฤษภาคม ปีถัดไป

ค่าสมัครสอบโดยทั่วไปราคา 4,500-8,000 บาทต่อวิชา อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สมัครสอบล่าช้ากว่า
กำหนด ผู้สอบจะต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า (Late Entry) เพิ่มเติมวิชาละ 3,000 บาท

 

ติวเตอร์จุฬาสอนพิเศษIGCSE

รายวิชาที่เปิดรับสอน
1.Accounting (การบัญชี)
2.Additional Mathematics (คณิตศาสตร์เพิ่มเติม)
3.Biology (ชีววิทยา)
4.Business Studies (ธุรกิจศึกษา)
5.Chemistry (เคมี)
6.Combined Science (วิทยาศาสตร์รวม)
7.Co-ordinated Sciences (วิทยาศาสตร์ Co-ordinated)
8.Economics (เศรษฐศาสตร์)
9.English as a second Language
10.First language English
11.First Language Thai
12.Geography (ภูมิศาสตร์)
13.History (ประวัติศาสตร์)
14.Literature (English) (วรรณคดีอังกฤษ)
15.Mathematics (คณิตศาสตร์)
16.Physics (ฟิสิกส์)

 

ทำไมผู้ปกครองถึงไว้ใจ ไอจุฬาติวเตอร์
1. ความน่าเชื่อถือ จากประสบการณ์ของครู 10กว่าปี เปิดรับสอบจากเด็กโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงมากมายผ่านการคัดเลือกจาก หลักสูตร นานาชาติทุกหลักสูตร เช่น BBA, EBA, BACM, ISE, BALAC, BSAC และ INDA ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คุณภาพการสอน จากการคัดเลือกผู้สอนคนต่อคนทำให้ติวเตอร์ที่ออกไปสอน มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ และวิธีการถ่ายทอด อธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายไม่ซับซ้อนโดยไม่ต้องท่องจำ
3.มาตรฐานวัดความพร้อมก่อนสอบ ทางไอจุฬาติวเตอร์ จัดทำข้อสอบก่อนเริ่มเรียนและหลังเรียน เพื่อเป็นเครื่องวัดความพร้อมก่อนสอบจริง
4.เป็นการเรียนพิเศษIGCSEแบบตัวต่อตัว ซึ่งถือว่าเป็นศักยภาพการเรียนการสอนที่ดีที่สุด
5.สะดวก สบาย ปลอดภัยต่อผู้เรียน และผู้ปกครองเพราะเป็นการสอนที่บ้าน อยู่ในภายใต้สายตาตลอด
6.สามาถระบุ วัน-เวลา สถานที่ ตามผู้เรียนสะดวกไม่ได้จัดกัดแค่ที่สถาบัน

 

ครูสอนพิเศษIGCSEที่บ้าน

 

อิสระในการเลือกรูปแบบการเรียนพิเศษ
1. สามารถเลือกวัน-เวลาและสถานที่เรียนได้
2. สอนเน้นความเข้าใจปรับพื้นฐาน ประยุกต์การใช้ และตะลุยโจทย์
3. สอนพิเศษ ติวเพิ่มเกรด ภายในโรงเรียน
4. ปรับเปลี่ยนบทเรียนตามเนื้อหาที่โรงเรียนกำหนดมาได้ตลอดเวลา
5. น้องๆสามารถเลือกติวเตอร์สอนพิเศษได้ (ชาย-หญิง , คณะอะไร , อายุเท่าไร)
6. เตรียมเนื้อหาล่วงหน้า ติวล่วงหน้าในเทอมถัดไป
7. ทบทวนบทเรียน เสริมความเข้าใจให้เต็มร้อย
8. ติวก่อนสอบ เตรียมความพร้อมให้พร้อมกับสนามสอบ
9. สอนการบ้าน ดูแลอย่างใกล้ชิด ชี้แนะทุกจุด

เรียนพิเศษIGCSEตัวต่อตัว
*** รับประกันคุณภาพผู้สอนทุกคน หากไม่พอใจสามารถเปลี่ยนผู้สอนได้ทันที ***