สอนพิเศษอนุบาลตามบ้าน

สอนพิเศษอนุบาลตามบ้าน

สอนพิเศษอนุบาลตามบ้าน การเรียนพิเศษเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของน้องๆ  ซึ่งติวเตอร์จำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถในการสอนและดูแลน้องๆได้ โดยหลักสูตรกลุ่มเด็กเล็กจะเน้นที่การพัฒนาทักษะต่างๆให้เข้าใจ เพราะจากประสบการณ์ จะต้องยึดหลักการสอนเชิงIQ-EQ ควบคู่กับการให้การศึกษาด้านวิชาการ โดยต้องคำนึงถึงความสนใจและความต้องการของน้องๆด้วยเป็นสำคัญ  เป็นการสอนที่จะใช้ร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ และสติปัญญาที่ต้องสัมพันธ์กันอย่างสมดุล โดยจะมีกิจกรรมที่หลากหลายที่เหมาะสมกับวัย และความแตกต่างของพฤติกรรมน้องๆ ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างติวเตอร์และตัวน้องๆ  เพื่อให้น้องๆแต่ละคนได้มีพัฒนาการอย่างเต็มที่และดีสุด

 

ครูสอนพิเศษอนุบาลที่บ้าน

แนงทางการสอนน้องๆระดับอนุบาล
1.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมทุกประเภท
2.ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างตัวน้องๆเอง และการใช้ชีวิตของน้องๆตามบริบท สังคม และวัฒนธรรม
3.พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะกับวัย
4.จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

 

รายวิชาที่เปิดสอน
1.ศิลปะ ในเชิงจินตนาการ เช่น การโยงเส้น เขาวงกตแบบง่ายๆ ระบายสี บอกภาพใกล้-ไกล
2.การอ่าน-การเขียน รวมไปถึงทักษะการบังคับมือ
3.การคิด การจำ จากรูปภาพ และสื่อต่างๆ
4.ทางด้านภาษา รับสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล
5.เชาว์ปัญญา
6.สอนการบ้าน
7.วิชาพื้นฐานทั่วไป เลข วิทย์ ไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯลฯ
8.เตรียมสอบเข้า ป.1

 

(วัน เวลา สถานที่ เลือกเองได้)

ครูสอนพิเศษอนุบาลที่บ้าน

 

เรียนพิเศษอนุบาลตัวต่อตัว

อิสระในการเลือกรูปแบบการเรียนพิเศษ
1. สามารถเลือกวัน-เวลาและสถานที่เรียนได้
2. สอนเน้นความเข้าใจปรับพื้นฐาน ประยุกต์การใช้ และตะลุยโจทย์
3. สอนพิเศษ ติวเพิ่มเกรด ภายในโรงเรียน
4. ปรับเปลี่ยนบทเรียนตามเนื้อหาที่โรงเรียนกำหนดมาได้ตลอดเวลา
5. น้องๆสามารถเลือกติวเตอร์สอนพิเศษได้ (ชาย-หญิง , คณะอะไร , อายุเท่าไร)
6. เตรียมเนื้อหาล่วงหน้า ติวล่วงหน้าในเทอมถัดไป
7. ทบทวนบทเรียน เสริมความเข้าใจให้เต็มร้อย
8. ติวก่อนสอบ เตรียมความพร้อมให้พร้อมกับสนามสอบ
9. สอนการบ้าน ดูแลอย่างใกล้ชิด ชี้แนะทุกจุด

เรียนพิเศษอนุบาลตัวต่อตัว

*** รับประกันคุณภาพผู้สอนทุกคน หากไม่พอใจสามารถเปลี่ยนผู้สอนได้ทันที ***

ครูกวดวิชาอนุบาลที่บ้าน

รายชื่อโรงเรียนอนุบาลในเครือที่เปิดรับสอนพิเศษ

อนุบาลบ้านไทยวัฒนา,อนุบาลกุ๊กไก่,อนุบาลเชาวน์ดี,อนุบาลสุวาวรรณ,อนุบาลราชเดช,อนุบาลโชติมา,อนุบาลเซนต์จอห์น,อนุบาลปรางทิพย์,อนุบาลแย้มสอาด,อนุบาลรุ่งวิทยา,อนุบาลเศรษฐบุตร,อนุบาลอาภาภิรมย์,อนุบาลจินดามณี,อนุบาลพรพิมพ์,อนุบาลเกษร,อนุบาลดอนเมืองบริรักษ์,อนุบาลธนินทร,อนุบาลนกน้อย,อนุบาลจารุเวช,อนุบาลบ้านโดม,อนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา,อนุบาลแสงอรุณ,อนุบาลฐนิตา,อนุบาลชุติมา,อนุบาลทองฤทัย,อนุบาลวิมลทิพย์,อนุบาลนพรัตน์,อนุบาลวันเฉลิม,อนุบาลชัยพฤกษ์,อนุบาลอนงค์นาฏ,อนุบาลเด่นหล้า,อนุบาลยุวภัทร,นวพัฒน์วิทยา,อนุบาลแสงโสม,อนุบาลบุษกร,อนุบาลเปล่งประสิทธิ์สีลม,อนุบาลเครือคล้าย,อนุบาลมารีนิรมล,อนุบาลศรีนครพัฒนา,อนุบาลสายสุดา,อนุบาลตันติเมธ,อนุบาลจินดาพร,อนุบาลจินดารัตน์,อนุบาลเปล่งประสิทธ์ศรีนครินทร์,อนุบาลมารียา,อนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม,อนุบาลบ้านหวาน,อนุบาลดารวี,อนุบาลธีรานุรักษ์,อนุบาลบ้านสวน,อนุบาลบ้านสวนและเนอสเซอรี่,อนุบาลจิตรเกษม,อนุบาลหมีน้อย(แพนด้า),อนุบาลบูรณะศึกษา,อนุบาลปัญญาศักดิ์,อนุบาลแสงอารีย์,ปิยะพงษ์วิทยา,อนุบาลโชคชัยลาดพร้าว,อนุบาลเยี่ยมนุช,อนุบาลวรวรรณา,อนุบาลช้างเผือก,อนุบาลทองฤทัย,อนุบาลบ้านครู,อนุบาลราชพงษา,อนุบาลเทพสุดา,อนุบาลบ้านริมคลอง,อนุบาลศรีเสริมวิทย์,อนุบาลสุวัฒนา,อนุบาลจันทร์เจ้า,วรนาถวิทยา,อนุบาลปิยะพัฒนา,อนุบาลอมรรัตน์,เลิศหล้าเพชรเกษม,อนุบาลก้องหล้า,อนุบาลนัยนา,อนุบาลยุวมิตร,อนุบาลเข็มทอง,อนุบาลฉัตรเฉลิม,อนุบาลโชคชัย,อนุบาลทรงวิทย์,อนุบาลวัฒนานิเวศน์,อนุบาลยุคลธร,อนุบาลเฟื่องฟ้า,อนุบาลมณียา,อนุบาลจุติพร,อนุบาลดวงใจ

 

ติวเตอร์จุฬาสอนพิเศษอนุบาล