รับสอนพิเศษชีวะ ม.4

ติวเตอร์สอนพิเศษชีววิทยาตัวต่อตัวถึงที่บ้าน พญาไท

รับสอนพิเศษชีวะ ม.4 เรามีบริการสอนพิเศษชีวะตามบ้าน คือ ทางเราจะส่งติวเตอร์ไปสอนให้น้องๆถึงบ้าน วันเวลาน้องๆสามารถเลือกได้ ด้วยการติวที่ได้รับผลตอบรับที่ดีน้องๆที่เรียนกับเราได้ผลการเรียนวิชาชีวะที่ดีขึ้น และมีน้องๆหลายคนสอนติดในมหาวิทยาลัยที่เลือกไว้ ทางสถาบันเรายินดีให้บริการรับสอนพิเศษชีวะ ม.4 เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้ดี เพื่อเรียนต่อในระดับต่อไปด้วย

บทเรียนชีววิทยา ม.4 เทอม 1
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา
บทที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
1.1 สิ่งมีชีวิตคืออะไร
— 1.1.1 สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์
— 1.1.2 สิ่งมีชีวิตต้องการสารอาหารและพลังงาน
— 1.1.3 สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโต มีอายุขัยและขนาดจำกัด
— 1.1.4 สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
— 1.1.5 สิ่งมีชีวิตมีการรักษาดุลยภาพของร่างกาย
— 1.1.6 สิ่งมีชีวิตมีลักษณะจำเพาะ
— 1.1.7 สิ่งมีชีวิตมีการจัดระบบ
1.2 ชีววิทยาคืออะไร
1.3 ชีววิทยากับการดำ รงชีวิต
1.4 ชีวจริยธรรม
บทที่ 2 การศึกษาชีววิทยา
2.1 การศึกษาชีววิทยา
— 2.1.1 การตั้งสมมติฐาน
— 2.1.2 การตรวจสอบสมมติฐาน
— 2.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
— 2.1.4 การสรุปผลการทดลอง
2.2 กล้องจุลทรรศน์
— กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
— กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
บทที่ 3 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
3.1 สารอนินทรีย์
— 3.1.1 นํ้า
— 3.1.2 แร่ธาตุ
3.2 สารอินทรีย์
— 3.2.1 คาร์โบไฮเดรต
— 3.2.2 โปรตีน
— 3.2.3 ลิพิด
— 3.2.4 กรดนิวคลีอิก
— 3.2.5 วิตามิน
3.3 ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
4.1 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
4.2 โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
— 4.2.1 นิวเคลียส
— 4.2.2 ไซโทพลาซึม
— 4.2.3 ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์
4.3 การรักษาดุลยภาพของเซลล์
— 4.3.1 การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
— 4.3.2 การลำเลียงสารโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
4.4 การสื่อสารระหว่างเซลล์
4.5 การแบ่งเซลล์
— 4.5.1 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
— 4.5.2 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
4.6 การเปลี่ยนสภาพของเซลล์และการชราภาพของเซลล์
4.7 เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบของร่างกาย
หน่วยที่ 2 การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์และสัตว์
บทที่ 5 ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน
5.1 อาหารและการย่อยอาหาร
— 5.1.1 การย่อยอาหารของจุลินทรีย์
— 5.1.2 การย่อยอาหารของสัตว์
— 5.1.3 การย่อยอาหารของคน
5.2 การสลายสารอาหารระดับเซลล์
— 5.2.1 การสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบใช้ออกซิเจน
— 5.2.2 การสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน
บทเรียนชีววิทยา ม.4 เทอม 2
บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
6.1 ระบบหายใจกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย
— 6.1.1 โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและของสัตว์
— 6.1.2 โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของคน
6.2 ระบบขับถ่ายกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย
— 6.2.1 การขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
— 6.2.2 การขับถ่ายของสัตว์
— 6.2.3 การขับถ่ายของคน
6.3 ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบนํ้าเหลืองกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย
— 6.3.1 การลำ เลียงสารในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและของสัตว์
— 6.3.2 การลำ เลียงสารในร่างกายของคน
— 6.3.3 ระบบนํ้าเหลือง
หน่วยที่ 3 การประสานงานในร่างกายและการสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์
บทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
7.1 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
7.2 การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
7.3 การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
บทที่ 8 การรับรู้และการตอบสนอง
8.1 การรับรู้และการตอบสนอง
8.2 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตชั้นตํ่าและสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นตํ่าบางชนิด
8.3 เซลล์ประสาท
8.4 การทำ งานของเซลล์ประสาท
8.5 โครงสร้างของเซลล์ประสาท
8.6 การทำ งานของระบบประสาทสั่งการ
8.7 อวัยวะรับความรู้สึก
บทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ
9.1 ต่อมไร้ท่อ
9.2 ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำ คัญ
9.3 การควบคุมการสร้างและหลั่งฮอร์โมน
9.4 ฟีโรโมน
บทที่ 10พฤติกรรมของสัตว์
10.1 กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์
10.2 ประเภทพฤติกรรมของสัตว์
10.3 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับการตอบสนองของระบบประสาท
10.4 การสื่อสารระหว่างสัตว์
บทที่ 11การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
11.1 การสืบพันธุ์
11.2 การเจริญเติบโตของสัตว์