รับติวสอบเข้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

ติวเตอร์ฟิสิกส์ ม.6 ตัวต่อตัว สาธุประดิษฐ์

รับติวสอบเข้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) สามารถนัดเรียนได้แบบตัวต่อตัว อยากให้ไปสอนที่ไหนก็ได้ตามแต่สะดวก ปลอดภัยด้วยการยืนยันตนจากติวเตอร์ทุกคน พร้อมแนวข้อสอบทุกวิชา ในทุกๆคณะ ติวเข้าเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรม ทั้งหลักสูตรไทย และหลักสูตร นานาชาติ สำหรับน้องๆที่สนใจได้เตรียมตัวฝึกฝนตัวและเตรียมความพร้อมก่อนสอบ แบบเร่งด่วน ติวได้ทุกๆวิชา อาธิ คณิต วิทย์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม GAT PAT เป็นต้น

 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

เปิดสอน 20 สาขาวิชา ดังนี้

 •    วิศวกรรมเคมี
 •    วิศวกรรมเคมี(หลักสูตรนานาชาติ)
 •    วิศวกรรมเครื่องกล
 •    วิศวกรรมเครื่องกล(พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม)
 •    วิศวกรรมไฟฟ้า
 •    วิศวกรรมไฟฟ้า(ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน)
 •    วิศวกรรมโยธา
 •    วิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ)
 •    วิศวกรรมอุตสาหการ
 •    วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 •    วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ)
 •    วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
 •    วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 •    วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ)
 •    วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
 •    วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์(หลักสูตรนานาชาติ)
 •    วิศวกรรมวัสดุ
 •    วิศวกรรมเครื่องมือ
 •    วิศวกรรมอัตโนมัติ
 •    วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

 

2. คณะวิทยาศาสตร์

เปิดสอน 7 สาขาวิชา ดังนี้

 •    คณิตศาสตร์
 •    เคมี
 •    ฟิสิกส์ประยุกต์
 •    จุลชีววิทยา
 •    วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 •    สถิติ
 •    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เปิดสอน 11 สาขาวิชา ดังนี้

 •    เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 •    เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 •    วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
 •    วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตร 5 ปี)
 •    วิศวกรรมไฟฟ้า(หลักสูตร 5 ปี)
 •    วิศวกรรมโยธา(หลักสูตร 5 ปี)
 •    วิศวกรรมอุตสาหการ(หลักสูตร 5 ปี)
 •    เทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสารมวลชน
 •    เทคโนโลยีมีเดีย
 •    มีเดียอาตส์
 •    มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

 

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดสอน 2 สาขาวิชา ดังนี้

 •    วิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 •    เทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตร 4 ปี)

 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เปิดสอน 4 สาขาวิชา ดังนี้

 •    สถาปัตยกรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
 •    สถาปัตยกรรมภายใน(หลักสูตรนานาชาติ)
 •    การออกแบบอุตสาหกรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
 •    ออกแบบนิเทศศิลป์(หลักสูตรนานาชาติ)

 

6. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

เปิดสอน 1 สาขาวิชา ดังนี้

 •    วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

 

7. วิทยาลัยสหวิทยาการ

เปิดสอน 1 สาขาวิชา ดังนี้

 •    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี